SPR Kontti-kierrätystavaratalojen kuluttaja-arvontojen säännöt

Järjestämme silloin tällöin arvontoja Facebook-sivuillamme. Alla olevat säännöt ovat voimassa yleisesti Kontin Facebook-arvonnoissa, ja niitä päivitetään tarpeen vaatiessa. Tutustuthan myös SPR:n tietosuojaan yleisesti täällä: https://www.punainenristi.fi/tietosuoja ja luet sivun alaosasta Kontin arvontojen rekisteriselosteen. Kiitos!

Tällä hetkellä käynnissä olevat arvonnat
  • Ei käynnissä olevia arvontoja
  • Päättyneet arvonnat ja kilpailut löydät sivun alareunasta

Arvontojen yleiset säännöt

1. Yleistä Facebook-arvonnoistamme
- Osallistumalla arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.
- Arvonta ei ole Facebookin järjestämä tai sponsoroima eikä se liity mitenkään Facebookiin. Osallistuja vapauttaa Facebookin kaikista vastuista arvonnan osalta. Kampanjasääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan Facebookin käyttöehtoja ja sääntöjä.
 
2. Arvonnan järjestäjä: Suomen Punainen Risti Kontti, Kirrinpolku 4, 40270 Palokka.
 
3. Osallistuminen
- Arvontaan voivat osallistua Suomessa asuvat henkilöt, joilla on Facebook-profiili.
- Osallistumisaika määritellään kampanjakohtaisesti – katso ajankohta ylhäältä. Osallistumisajan ulkopuolella tulleita vastauksia ei oteta huomioon.
- Arvontaan osallistutaan yleensä äänestämällä/kommentoimalla arvontajulkaisun kommenttikenttään Kontin Facebook-sivulla – tarkemmat ohjeet julkaistaan kunkin arvonnan yhteydessä.
 
4. Henkilötietojen käsittelyssä järjestäjä menettelee tietosuojalainsäädännön mukaisesti, ja tietoja säilytetään voittajan tavoittamisen, palkinnon toimittamisen ja tilastoinnin kannalta olennainen aika. Tietoja käsitellään luottamuksellisina. Lisätietoja alla arvontojen rekisteriselosteessa sekä Suomen Punaisen Ristin yleisessä tietosuojaselosteessa ››
 
5. Arvonta, palkinnot ja niistä ilmoittaminen
- Arvonta suoritetaan kaikkien osallistuneiden kesken.
- Arvonnan palkintona on useimmiten lahjakortteja Kontti-myymälöihin. Lahjakorttien arvo ja kpl-määrä ilmoitetaan erikseen arvonnan yhteydessä. Lahjakortit lunastetaan Kontti-myymälästä, joka sovitaan voittajan kanssa. Kontin lahjakortit ovat myymäläkohtaisia.
- Kontin tiimi arpoo voittajan osallistumisajan päätyttyä, ja voittajalle ilmoitetaan yksityisviestillä Facebookissa. 
 
6. Rajoitteet ja vastuut
- Jos voittajaa ei tavoiteta kohtuullisessa ajassa (n. 7 päivää), Järjestäjä voi arpoa tilalle uuden voittajan. Mikäli palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle (esim. tekniset ongelmat), Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.
- Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.
- Järjestäjä maksaa voitoista lakisääteiset arpajaisverot. 
- Järjestäjällä on oikeus tarvittaviin toimenpiteisiin (esim. osallistujan poistaminen), mikäli huomataan epärehellisyyksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää arvonnan tai muuttaa sääntöjä ns. force majeure -tapauksissa.
- Järjestäjä ei vastaa vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä, virheellisistä osallistumisista tai osallistumiseen liittyvistä teknisistä ongelmista.
 

Kontin arvontojen yleinen rekisteriseloste / SPR Kontin arvontojen osanottajarekisteri

 
Päivitetty 23.1.2019
 
1. Rekisterin pitäjä
Suomen Punainen Risti (SPR) 
Tehtaankatu 1 A 00140 Helsinki
Puhelin: 020 701 2000
 
2. Yhteystiedot henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa
Suomen Punainen Risti / Tietosuoja
Tehtaankatu 1 A
00140 Helsinki
Puhelin: 020 701 2000
 
3. Henkilötietojen ryhmä
Suomen Punainen Risti / Kontti-ketjun markkinointiarpajaiset -rekisteri
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään arvonnan suorittamiseen ja yhteydenpitoon osallistujien kanssa sekä mahdolliseen Kontin markkinointiarpajaisten tilastoimiseen.
 
5. Rekisterin tietosisältö
- Facebook-profiiliin liitetty käyttäjänimi (yleensä henkilön nimi)
- Arvonnan voittajalta saatetaan kerätä muita palkinnon lunastamiseksi tarvittavia henkilötiedoiksi luokiteltavia yhteystietoja, esim. muut nimitiedot ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite). Punainen Risti säilyttää vain tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Tarpeettomaksi muuttuneet tiedot (vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta), anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötieto (Facebook-profiiliin liitetty käyttäjänimi) saadaan Facebookista osallistumisen yhteydessä. Palkinnon toimittamista varten tarvittavat mahdolliset muut yhteystiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.
 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Voittajan yhteystiedot ilmoitetaan sille Kontti-myymälälle, josta palkinto noudetaan. Järjestäjä ei erikseen toimita tietoja kolmansille osapuolille. Huom. kohta 8 – osallistuessa Facebook-arvontaan osallistujan nimi saattaa jäädä kolmannen osapuolen (Facebook sekä sähköpostijärjestelmämme) teknisille alustoille, vaikka osallistuja poistaisi osallistumisensa Facebookista.
 
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellisissa määrin, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Tietoja voidaan siirtää esimerkiksi Komission hyväksymien mallilausekkeiden nojalla tai Yhdysvaltoihin vastaanottajille, jotka ovat sitoutuneet EU-US Privacy Shield -järjestelyyn. Tietoja siirretään seuraaviin Euroopan unionin / Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin [Yhdysvallat].
 
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
- Fyysisessä muodossa käsiteltävät henkilötiedot: Kontin arvonnoissa käsitellään henkilötietoja fyysisessä muodossa vain harvoin. Mikäli näin tehdään, aineistoa säilytetään ja käsitellään valvotuissa ja lukituissa tiloissa.
- Sähköinen aineisto: Tietoja käsitellään tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Verkkosivustoilla ja muissa palveluissa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä ja muilla tarpeellisilla tavoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät ja vapaaehtoiset, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.
 
10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:
• Pyytää jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista
• Pyytää, että häntä koskevat tiedot korjataan tai poistetaan, ellei soveltuva tietosuojasääntely edellytä tietojen säilyttämistä
• Pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojensa käsittelyä
• Pyytää oikeutta siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen siten kuin soveltuvassa tietosuojalainsäädännössä on säädetty
• Kieltää täysin tai osittain suoramarkkinointi- ja tutkimustarkoituksessa tehtävät yhteydenotot
• Tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle 
 
Mikäli henkilötietojen käsittely on perustunut suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen suostumuksen peruutusta suoritettuun henkilötietojen käsittelyyn. Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä ensisijaisesti kirjallisena kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Mikäli sähköpostiyhteydenotto ei ole mahdollinen, voidaan vaihtoehtoisesti yhteydenotto suorittaa kirjepostina, asiakaspalveluyhteydenottona tai henkilökohtaisena käyntinä Punaisen Ristin toimipisteessä. Punainen Risti toimittaa vastaukset rekisteröidyn Punaisella Ristillä tiedossa olevaan sähköpostiosoitteeseen. Poikkeustapauksessa vastaus voidaan toimittaa Punaisen Ristin tiedossa olevaan postiosoitteeseen.
 

Päättyneet arvonnat & kilpailut
  • Kausialearvonta | tammikuu 2019: osallistumisaika 24.–25.1.2019: palkintoina 3 x 40 €:n lahjakortteja voittajan valitsemaan Konttiin